Posts Tagged ‘תכנית עסקית

תוכנית עסקית לקראת המראה

מרץ 22, 2010

מטרת תוכנית עסקית היא לסייע בגיבוש ותכנון עסק חדש על השלבים שבו. אני בדרך כלל נוהג לאפיין ולזהות שלושה שלבים בהתפתחות של עסק חדש.

* שלב ההקמה – השלב שבו רב הנסתר על הגלוי. רמת הסיכון היא הגבוהה ביותר שכן כל הפרמטרים מבוססים על תכנון וחישוב תיאורטי והם אינם מסתמכים על פעילות בשטח.
* שלב ההרצה – שלב ההתפתחות העיקרי שבו העסק עובר משלב ההקמה לשלב הבשלות, לאחר שצבר את הלקוחות הראשונים, הקים והפעיל מערכת תפעולית ולוגיסטית וייסד קשרים עם העולם החיצון (ספקים, בנקים, שותפים עסקיים וכדו').
* שלב הבגרות – השלב שבו העסק נכנס למסלול היציב ועתה מוטלת עליו המשימה להמשיך להתפתח (להגדיל מכירות, להרחיב תחומי פעילות) ולהתייעל (להגדיל רווחיות). בשלב הזה העסק אמור להימצא ברווח, ולייצר הכנסות מעבר לנקודת האיזון בממוצע.

מודעות פרסומת